کلاس های زمینی

کتب
 

 اصول پرواز   
 

 مقررات هوانوردی (آیرودینامیک)       
 

 موتور و نقش آن در پرواز       
 

 علم هواشناسی       
 

 عملکرد انسان       
 

 دستورالعمل اجرایی پیشنهادی وسایل پرنده فوق سبک      
 

 دستورالعمل اجرایی وسایل پرنده فوق سبک  سال 1390