مشخصات فنی

 
  طول بدنه 1/65 متر سرعت کروز 90-60 کیلومتر بر ساعت
  طول بال 2 متر حداکثر مداومت پروازی 60-45 دقیقه
  حداکثر وزن برخاست 5/2 کیلوگرم برد پروازی 10 کیلومتر
  حداکثر وزن محموله 1 کیلوگرم