آموزش تئوری

در این مرحله از آموزش بشرح کامل IPC و MM بصورت ذیل ارائه می‌گردد:

1) شناسایی قطعات و مجموعه‌ها و تطابق با مدارک و مستندات محصول.

2) شناسایی وظائف، قابلیت‌ها و عملکرد مجموعه‌های هواپیما در حد آشنایی با نیروها،تنشها، فشار، دما و ... در این مجموعه‌ها.

3) شناسایی موارد اشکال (عدم موفقیت - Fails، از کار افتادگی - Malfunction، ضایعه - Defect) که مختصراً FMD گفته می‌شود.

بدیهی است در این مرحله تمامی افراد فنی با فرمهایی به همین نام (فرم FMD) پس از تحویل گیری هواپیما و در فضای کاربر، هرگونه اشکال و ایرادی را با شرح خرابی و درج شرایط عملکردی به همراه پیشنهاد جهت اصلاح هواپیما به کارخانه سازنده قطعه و یا مجموعه ارجاع می‌دهد.